Chính sách sản phẩm

Không yêu cầu đăng ký thông tin tải về

Không giới hạn dung lượng bản ghi

Không giới hạn thời gian sử dụng

Không giới hạn số công ty trên 1 bản phần mềm

Không giới hạn số lượng máy trạm truy cập

Không giới hạn đối tượng sử dụng