Thursday, December 1, 2016

Tạo năm làm việc mới và chuyển số dư sang năm sau

1. Để tạo năm làm việc mới bạn làm như sau:
- Từ giao diện chính của phần mềm chọn công ty cần tạo năm làm việc mới
- Vào menu <Cuoi ky> chọn <Tạo năm làm việc mới>
- Hộp thoại xác nhận xuất hiện bạn chọn Yes

2. Chuyển số dư sang năm sau:
- Chọn năm cần chuyển dữ liệu (Giả sử muốn chuyển số dư từ 2016 sang 2017 chúng ta chọn năm 2016)
- Vào menu <Cuoi ky> chọn <Chuyển số dư sang năm sau>
- Hộp thoại xuất hiện bạn tích chọn vào tất cả các mục 
- Nhấp <Thực hiện> để máy tính chuyển số dư sang năm sau
Lưu ý: Việc chuyển số dư có thể thực hiện nhiều lần

Xem video hướng dẫn tại đây